AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Telekom Tourist prepaid

Slobodan stil. 4G brzine.

500 GB

15 dana

5 €

1.000 GB

30 dana

10 €

MORE INTERNETA ZA SURF SLOBODNIM STILOM

Birajte Turistički pripejd paket sa 500 GB koji važe 15 dana (5 €), ili onaj sa uključenih čak 1.000 GB koji važe 30 dana (10 €). Gigabajte dobijate automatski čim aktivirate karticu, nije potrebna aktivacija.

Za sve što volite, sve što želite da podijelite!

Praktični detalji.

Validnost gigabajta ističe petnaestog/tridesetog dana u ponoć. Promo ponuda važi za nove korisnike Tourist prepaid paketa do 30. 9. 2019.

Pripejd broj je aktivan 30 dana od aktivacije ili posljednje dopune. Slijedi 60 dana tzv. mirovanja kada broj možete aktivirati novom dopunom. Nakon toga broj više nije moguće aktivirati.

Telekom Tourist prepaid

Freestyle. 4G speed.

500 GB

15 days

5 €

1,000 GB

30 days

10 €

THE SEA OF INTERNET FOR FREESTYLE SURF

Choose Tourist prepaid package with 500 GB valid for 15 days (5 €), or the one with included as much as 1,000 GB valid for 30 days (10 €). You get the gigabyte as soon as you activate the card, no activation required.

For everything you love, everything you want to share!

Practical details.

The validity of gigabytes expires on the fifteenth/thirtieth day at midnight. Promo offer is valid for new users of Tourist prepaid packages until 30 September 2019.

Prepaid number is active 30 days following the activation or last top-up. It is followed by 60 days of the so-called stand-by when you can activate the number with the new top-up. After that the number can no longer be activated.

Туристический пакет предоплаты

Свободный стиль. Скорость 4G.

500 ГБ

15 дней

5 €

1.000 ГБ

30 дней

10 €

МОРЕ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ СЕРФИНГА В СВОБОДНОМ СТИЛЕ

Выберите Туристический пакет предоплаты, который включает в себя 500 ГБ, со сроком действия 15 дней (5 €), или пакет, который включает в себя 1000 ГБ, со сроком действия 30 дней (10 €). Вы получаете гигабайты, как только активируете карту и дополнительная активация не требуется.

Для всего, что вы любите, для всего, чем вы хотите поделиться!

Практические детали

Срок действия гигабайтов истекает в пятнадцатый/тридцатый день в полночь. Промо-акция продолжается до 30 сентября 2019 года.

Ваш предоплаченный номер действителен в течение 30 дней с момента активации или последнего пополнения баланса. Затем начинается период, который называется период бездействия и длится 60 дней, когда номер можно активировать новым пополнением баланса. После этого периода номер не возможно снова активировать.

Telekom Tourist me parapagesë

Stil i lirë me shpejtësi 4G.

500 GB

15 ditë

5 €

1.000 GB

30 ditë

10 €

MË SHUMË INTERNET PËR SURF ME STIL TË LIRË

Zgjidhni paketën Turistike me 500 GB të cilat vlejnë për 15 ditë (5 €), ose atë në të cilën madje përfshihen 1.000 GB të cilat vlejnë për 30 ditë (10 €). Gigabajtet i përftoni automatikisht sapo të keni aktivizuar kartën, nuk ka nevojë për aktivizim të veçantë.

Për gjithçka që doni dhe gjithçka që dëshironi ta ndani!

Hollësi praktike.

Vlefshmëria e gigabajteve skadon në ditën e pesëmbëdhjetë/tridhjetë në mesnatë. Oferta promocionale vlen për përdoruesit e rinj të paketave Turistike me parapagesë deri në datën 30.09.2019.

Numri me parapagesë është aktiv deri 30 ditë mbas aktivizimit ose rimbushjes së fundit. Më pas vijojnë 60 ditë të ashtuquajtura të qetësisë brenda të cilës mund ta aktivizoni përsëri numrin me anë të një rimbushje të re. Mbas kësaj periudhe nuk keni mundësi që ta aktivizoni më numrin.